PRAKTIČNA NASTAVA STUDENATA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA ZENICA

Dana 10.12.2018.godine   u prostorijama JU ”Dom za stara lica Zenica” Zenica održan je radni satanak sa studentima 3. godine Islamskog pedagoškog fakulteta odsjek socijalna pedagogija i dogovoreno je obavljanje praktične nastave u trajanju od pet (5) radnih dana.

Ovo je treća generacija studenata gore pomenutog fakulteta sa kojima je potpisan Ugovor o saradnji. U toku praktične nastave studenti se osposobljavaju za rad sa starim i odraslim licima u uslovima kolektivnog smještaja i o tome sačinjavaju Izvještaj o obavljenoj prakatičnoj nastavi u sklopu premeta – Socijalna inkluzija.

Bitno je ovom prilikom istaći da je ostvarena izuzetno dobra i uspješna saradnja pogotovo na planu implementacije međugeneracijske solidarnosti i aktivnog starenja.