O nama

DJELATNOST USTANOVE JE ZAŠTITA STARIH I ODRASLIH LICA ŠTO UKLJUČUJE :

  • Institucionalni smještaj i zbrinjavanje starih i odraslih osoba u Domu
  • Usluge dnevnog boravka spoljnjim korisnicima u Domu – Ustanovi
  • Pomoć i podršku starim i odraslim licima u njihovom stanu – kući

KORISNICI USLUGA
Korisnici usluga Ustanove su stare i odrasle osobe i to :

  • pokretna lica
  • polupokretna lica
  • polupokretna lica sa pojačanim nadzorom
  • nepokretna lica – lica sa potrebom za posebnom pažnjom

1.INSTITUCIONALNI SMJEŠTAJ KORISNIKA U JU „DOM ZA STARA LICA ZENICA”

VREMENSKI PERIOD SMJEŠTAJA:

Dugoročno / na neodređeno vrijeme /
Na određeno vrijeme prema potrebi korisnika /kratkoročno: mjesečni/višemjesečni; dnevni ili višednevni boravak /

ZA KORISNIKE SMJEŠTENE U USTANOVU USTANOVA OBEZBJEĐUJE:

Smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima
Kompletnu ishranu prema odgovarajućim standardima /uključuje doručak, ručak, večeru, te kafu ili čaj kao osvježenje/
Socio-terapijski rad /grupna i individualna okupaciona terapija/
Preventivnu medicinsku zaštitu starih i odraslih lica
Njegu i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, održavanju higijene i slično
Organizovanu rekreaciju, zabavu i kulturno-zabavne sadržaje, radne i društvene aktivnosti, druženja, posjete i sl.

SMJEŠTAJ i BORAVAK KORISNIKA U USTANOVI

Smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima Dom raspolaže sa:
–   4 apartmana/garsonjere
– 13 jednokvetnih soba i
– 30 dvokrevetnih soba

ISHRANA

Ishrana korisnika organizovana je u Ustanovi (priprema hrane u vlastitoj kuhinji) uz poštovanje standarda i normativa ishrane primjerene starijim osobama i specifičnoj patologiji, odnosno specifičnim potrebama korisnika. Obezbijeđena su tri obroka dnevno: doručak, ručak i večera, te poslijepodnevno osvježenje (kafa ili čaj).
Za pokretne korisnike ishrana se organizuje u trpezariji, dok se za korisnike lošijeg zdravstvenog stanja ista organizuje po paviljonima i sobama uz pomoć medicinskog osoblja i volontera.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KORISNIKA

Na obezbjeđivanju adekvatne zdravstvene zaštite primjerene starosnoj dobi i patologiji koja prati ovu dob u Ustanovi se provode sljedeće mjere i aktivnosti:

Kontinuirano prati zdravstveno stanje svakog korisnika
Obezbjeđuje aplikacija propisanih lijekova i terapije uopće
Pruža se odgovarajuća njega i pomoć korisnicima
Provode svakodnevne aktivnosti na poboljšanju higijenskih uslova života korisnika i po tom osnovu prevenira nastanak bolesti, odnosno unapređuje zdravlje
Obezbjeđuju redovni kontakti sa Ambulantom porodične medicime i drugim specijalističkim službama u okviru JU Dom zdravlja  i JU Kantonalna bolnica Zenica,  vezano za ostvarivanje odgovarajuće zdravstvene zaštite korisnika u skladu sa potrebama svakog korisnika.
Preduzimaju i provode vanredne mjere i aktivnosti radi sprečavanja pojave i širenja bolesti i sl.

U cilju unapređivanja kvaliteta zdravstvenih usluga obezbijeđen dolazak i rad doktora – specijaliste porodične medicine u Domu, tri puta sedmično, čime je značajno unaprijeđena zdravstvena zaštita korisnika koja se ostvaruje neposredno u ambulanti Ustanove.
Ljekarski pregled korisnika od strane ljekara – specijaliste porodične medicine u ambulanti Ustanove

SOCIJALNA ZAŠTITA KORISNIKA

Odgovarajuća socijalna zaštita korisnika ostvaruje se na osnovu Programa socijalne zaštite na nivou Ustanove, a konkretne mjere i aktivnosti vezane za ostvarivanje socijalne zaštite svakog pojedinačnog korisnika ostvaruju se na osnovu pojedinačnih potreba svakog korisnika, a u saradnji sa njihovim srodnicima, odnosno odgovarajućim nadležnim institucijama .

Kroz realizaciju programskih aktivnosti u organizovanju domske zajednice posebna pažnja usmjerena je na sljedeće:

Pružanje različitih mogućnosti korisnicima za organizovanje i samoorganizovanje (stare i odrasle osobe se angažuju radi ostvarivanja raznovrsnih aktivnosti u Domu kroz kulturne-zabavne manifestacije: književne večeri, posjete BNP Zenica, Muzeju grada Zenice, Gradskoj biblioteci, organizovanje posjeta drugim domovima i institucijama i dr.)

Angažovanje korisnika u životu i radu domske zajednice, odnosno očuvanju njihovih fizičkih i psihičkih sposobnosti kroz radno-okupacione aktivnosti;
Jačanje i optimalno korištenje individualnih potencijala korisnika Doma s obzirom da je sastav korisnika vrlo heterogen po strukturi;
Pružanje usluga socijalne rehabilitacije koja podrazumijeva cjelokupnu brigu o korisnicima Doma;
Saranju sa nadležnim centrima za socijalni rad, drugim ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim ustanovama, medijima, humanitarnim organizacijama i dr.