Prijem korisnika

PRIJEM KORISNIKA ( postupak , procedure ,obrazac , cijene)

NEOPHODNE PROCEDURE I POSTUPAK ZA PRIJEM I SMJEŠTAJ KORISNIKA

SMJEŠTAJ KORISNIKA U USTANOVU VRŠI SE :

NA LIČNI ZAHTJEV KORISNIKA
PUTEM CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

O ZAHTJEVU ZA PRIJEM ODLUKU DONOSI STRUČNI TIM USTANOVE

Prijem i smještaj korisnika u Ustanovu obavlja se svakim radnim danom uz propisanu dokumentaciju , a u prisustvu korisnika i eventualno njegovog srodnika ili drugog pratioca ,odnosno socijalnog radnika i medicinske sestre iz Ustanove .

Zahtjev za smještaj korisnika u Ustanovu vrši se na osnovu zahtjeva koji podnosi potencijalni korisnik , odnosno srodnik ili drugo lice . (Ob. 1. )

Uz zahtjev se obavezno podnosi odgovarajuća dokumentacija precizno navedena u obrascu zahtjeba za smještaj .

Obrazac ob. 1. : Zahtjev za prijem – smještaj korisnika u Ustanovu dat je na web. stranici u prilogu i kao takav obavezan je obrazac za podnošenje zahtjeva za smještaj korisnika na lični zahtjev

JAVNA USTANOVA DOM ZA STARA LICA ZENICA , ZENICA Crkvice br. 48/A
ID broj:4218633780005, žr broj:134-010-0000288404 IK Banka; MBS:43-05-0005-08

ZAHTJEV ZA PRIJEM – SMJEŠTAJ KORISNIKA U USTANOVU

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjev za prijem

 

CIJENE I NAČIN PLAĆANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Izvod iz Odluke o cijenama / Odluka Upravnog odbora  b r: 01/02-35-418   / 14 od  24. 12. 2014 godine /

  „Cijena usluga za smještaj korisnika na lični zahtjev odnosno na komercijalnoj osnovi mjesečno iznosi :

  1. a) ) smještaj u jednokrevetnoj sobi:
  • za pokretna lica ……….700, 00 KM
  • za polupokretna lica…..780 ,00 KM
  1. b) smještaj u dvokrevetnoj sobi :
  • za pokretna lica ………610, 00 KM 
  • za polupokretna lica…..720 ,00 KM
  1. c) Smještaj u apartmanu
  • za pokretna lica ………820, 00 KM
  • za polupokretna lica…..920 ,00 KM

d )Za  lica  sa potrebom za posebnom pažnjom  cijena smještaja iznosi

      820, 00KM neovisno od kapaciteta – sobe koju koristi

e )Za nepokretna lica –  cijena smještaja iznosi

      920, 00KM neovisno od kapaciteta – sobe koju koristi

Uz naprijed navedene cijene za korisnike koji koriste pelene  Ustanova zaračunava i iznos od 100, 00 KM mjesečno u svrhu nabavke  pelena.

Cijena usluge za smještaj korisnika – stranih državljana koji se smještaju na lični zahtjev uvećava se za 15 % u odnosu na cijene utvrđene u članu 5 ove odluke , a koje se odnose na korisnike usluga – državljane BiH.

NAČIN PLAĆANJA USLUGA SMJEŠTAJA
Uplata se vrši na žiro račun „ JUDom za stara lica Zenica „, Zenica , otvoren kod
IK Banke d.o.o. Zenica br: 134-010-0000288404. ..
Uplata mjesečne naknade za smještaj u pravilu vrši se od 1. do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec

UPLATA USLUGE PUTEM BANAKA U INOSTRANSTVU
Za potpisnike – supotpisnike ugovora koji plaćaju uslugu smještaj korisnika u / iz inostranstva U EURIMA (odgovarajuća protivrijednost naknade prema važećem kursu Centralne Banke BiH na dan uplate ) uplata se vrši kod
DEUTCHE BANK AG FRANKFURT
SWIFT code:DEUTDEFF
Account No.936172610
U korist Investiciono- komercijalne banke DD Zenica Bosna i Hercegovina
SWIFT code: IKBZBA2X;
Obavezno navesti naziv korisnika :»DOM ZASTARA LICA ZENICA «Zenica
IBAN CODE KORISNIKA:BA 391340100000288404
U polje 70.swift poruke navesti ime i prezime osobe – korisnika za koga se plaća usluga .

2. USLUGE DNEVNOG BORAVKA SPOLJNJIM KORISNICIMA

U okviru dnevnog boravka Ustanova za spoljne korisnike po veoma povoljnim cijenama pruža sledeće usluge:

1. ishranu spoljnih korisnika
2. noćenje i boravak sa srodnicima i prijateljima smještenim u Ustanovi

1. Aranžmani za ishranu spoljnih korisnika pružaju se u pravilu na bazi najmanje sedmične usluge . Mogući aranžmani uključuju :

Tri puna obroka ( doručak , ručak i večeru ) sa jednim osvježenjem tokom dana
( kafa i čaj ) po ukupnoj cijeni od 12, 00 KM dnevno ( doručak po cijeni od 2, 5 KM, ručak po cijeni od 5, 5 KM , večeru po cijeni od 3, 5 KM i osvježenja ( kafu ili čaj po cijeni od 0, 50 KM);
Dva obroka dnevno ( ručak i večeru po ukupnoj cijeni od 9, 00KM ( 5, 5 KM za ručak i
3, 5KM večera ili za doručak i ručak po ukupnoj cijeni od 8 ,00 KM
( 2, 5KM i 5, 5 KM za ručak )
Jedan obrok dnevno po izboru korisnika , a po naprijed navedenim cijenama obroka
Osvježenje ( kafa i čaj ) za spoljnje korisnike usluga ishrane po cijeni od 0,50KM

2.Uslugu noćenja u dvokrevetnoj sobi po cijeni od 20, 00 KM- jedno noćenje po osobi .