Kadrovi

Ustanova raspolaže stručnim kadrovima neophodnim za uspješno ostvarivanje brige za stare i odrasle osobe.
U strukturi kadrova Ustanove preovladavaju kadrovi neposredno angažirani u radu sa korisnicima: medicinske sestre – tehničari, fizioterapeuti te socijalni radnici.
Uz stalno zaposlene (16 zaposlenih na neodređeno vrijeme) angažovano je i više kadrova na određeno, posebno mladih stručnih kadrova zdravstvene i socijalne struke što obezbijeđuje uspješnije ostvarivanje poslova brige o korisnicima, a istovremeno omogućeno zapošljavanje i sticanje radnog iskustva mladim kadrovima.
Kvalitetu usluga u cjelini, a posebno u segmentu zdravstvene zaštite doprinosi dolazak i rad ljekara – specijaliste porodične medicine u Ustanovi, tri puta sedmično na osnovu zaključenog ugovora sa JU „Dom zdravlja Zenica.
Također, treba istaći i angažman volontera medicinske, socijalne struke i drugih koji se u kontinuitetu angažuju u Ustanovi doprinoseći unapređivanju kvaliteta brige za korisnike.

Organizacija rada Ustanove prilagođena je potrebama korisnika koji su smješteni u Ustanovu. Rad osoblja koje direktno radi sa korisnicima: medicinske sestre – tehničari, socijalni radnici i tehničko-operativno osoblje (kuharice i spremačice, domar) odvija se u smjenama, tako da se s pravom može reći da je obezbijeđena cjelodnevna briga.
Dinamika dnevnih aktivnosti redovno se usaglašava sa specifičnim potrebama korisnika, pri čemu su u fokusu osobe koje imaju najveće teškoće, odnosno potrebe za pojačanom brigom i pažnjom što se posebno odnosi na adekvatnu njegu i zdravstvenu zaštitu.