Organizacija rada

Organizacija rada Ustanove prilagođena je njenim funcijama i potrebama kategorija korisnika koji su smješteni u Ustanovu.

Ustanova poslove u okviru svoje djelatnosti obavlja u okviru sljedećih odjeljenja/službi:

  1. Odjeljenja za smještaj starih i odraslih lica i
  2. Odjeljenja prihvatilišta i dnevnog boravka starih i odraslih lica.
  3. Odjeljenje-služba pomoći, podrške i njege korisnika u kući
  1. 1. U odjeljenju za smještaj starih i odraslih lica obezbjeđuje se: smještaj, ishrana, njega, zdravstvena zaštita, organizovanje slobodnog vremena, odmor i rekreacija, kulturno zabavni život, te druge aktivnosti i stručni tretman zavisno od potrebe starih i odraslih lica.
  2. 2. U Odjeljenju prihvatilišta i dnevnog boravka starih i odraslih lica obezbjeđuju se usluge koje JU «Dom za stara lica Zenica « Zenica pruža za spoljnje korisnike – stara i odrasla lica koja nisu stacionarno smještena u Ustanovu (usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, prenoćišta, ishrane, zabave i sl)
  3. 3. Odjeljenje-služba pomoći, podrške i njege korisnika u kući pruža usluge korisnicima van Ustanove – u njihovoj kući/stanu, a što uključuje:
  • Usluge preventivne zdravstvene zaštite i njege starih i odraslih osoba u njihovom stanu/kući
  • Usluge socijalne zaštite i psiho – socijalne podrške starim i odraslim osobama
  • Usluge pomoći u obavljanju svakodnevnih poslova u kući.

Rad osoblja koje direktno radi sa korisnicima, medicinske sestre – tehničari, socijalni radnici i tehničko operativno osoblje (kuvarice i spremačice) odvija se u smjenama, tako da se s pravom može reći da je obezbijeđena cjelodnevna briga.

Dinamika dnevnih aktivnosti redovno se usaglašava sa specifičnim potrebama klijenata, pri čemu su u fokusu osobe koje imaju najveće teškoće, odnosno potrebe za pojačanom brigom i pažnjom što se posebno odnosi na adekvatnu njegu i zdravstvenu zaštitu.

Po prirodi svoje djelatnosti i po organizaciji Ustanova je otvorenog tipa što se ogleda u mogućnosti korisnika da nesmetano odsustvuju i povremeno borave van Doma
(koliko oni to žele, odnosno u skladu sa njihovim potrebama); u mogućnostima korisnika da imaju kontakte i posjete srodnika i prijatelja uključujući i mogućnost srodnika (najčešće djece koja žive van Zenice), prijatelja i drugih da privremeno borave u Ustanovi sa korisnikom (pod odgovarajućim pravilima i uslovima koji su precizno regulisani odgovarajućim aktima).

U kontekstu otvorenosti Ustanove vrijedno je spomenuti i otvorene mogućnosti uključivanja starih i odraslih lica iz lokalne zajednice u organizovane aktivnosti koje se odvijaju unutar Ustanove (proslave rođendana, obilježavanje i proslave vjerskih i drugih praznika, poetske večeri, igranje šaha i sl), kao i saradnju sa kulturnim institucijama u Gradu (prije svega Bosanskim narodnim pozorištem, Srednjom muzičkom školom i JU Muzej grada Zenice s kojima je u dosadašnjem radu Ustanova ostvarila izvanrednu saradnju).