Javni konkurs

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u JU “Dom za stara lica Zenica” Zenica uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

I

JU “Dom za stara lica Zenica” Zenica raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, na sljedeća radna mjesta, i to:

 1. Stručni saradnik za administrativne poslove………………………………………..1 izvršilac
 2. Medicinska sestra-tehničar………………………………………………………………..1 izvršilac

Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva na sljedeće radno mjesto:

3.   Kuhar/kuharica………………………………………………………………………………..1 izvršilac

II

Opisi poslova za radna mjesta iz Člana 1. Javnog konkursa. glase kako slijedi:

1. “ STRUČNI SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE”:

 • Vodi personalnu dokumentaciju radnika,
 • Vodi šihtnu knjigu  i evidenciju o radnom vremenu i  odsustvima radnika,
 • Izrađuje ugovore o radu, odluke i rješenja u vezi  sa pravima i obavezama radnika; vrši poslove prijave novih  i odjave radnika kojima prestaje radni odnos,
 • Vodi tekuće knjigovodstvene poslove i poslove platnog prometa (obračun naknade za usluge, ispostavu faktura kao i evidencije istih; evidencija  naplate usluga  i ažuriranja  naplate; plaćanja računa za robe i usluge prema spoljnim dobavljačima , vodi evidenciju istih),
 • Odgovara za blagajnu Ustanove (vodi evidencije o isplatama iz blagajne; vodi evidencije  i odgovara  za deponovana sredstva i vrijednosti korisnika),
 • Vrši obračun plaća i drugih primanja radnika u skladu sa Pravilnikom, te  odgovara  za evidenciju plaća i drugih primanja radnika u skladu sa Zakonom i aktima Ustanove;
 • Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Osnovna plata utvrđena je tako da se najniža neto satnica pomnoži sa koeficijentom 2,5.

2.  MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR:

 • U okviru zdravstvene njege korisnika održava ličnu higijenu, kupanje, presvlačenje,
 • Brine o čistoći odjeće  kao i o ukupnoj čistoći i izgledu korisnika,
 • Presvlači posteljinu, brine o čistoći prostora i opreme i lijepom izgledu  prostora u kome borave korisnici; Sređuje ormare i natkasne nepoketnih i slabije pokretnih korisnika,
 • Brine i neposredno učestvuje u  provođenju  propisanih  mjera zdravstvene zaštite korisnika (obavlja  podjelu terapije; Vrši praćenje i evidentiranje dnevnih pokazatelja zdravstvenog stanja korisnika ( mjerenje krvnog pritiska, temperature, ŠUK-a), a  u skladu sa propisanim obrascima,
 • Provodi preventivne mjere na očuvanju i  jačanju  psiho-fizičkih sposobnosti korisnika (vježbe relaksacije i rekreacije), te mjere prevencije nastanka dekubitusa i drugih teškoća i mogućih posljedica kod nepokretnih i slabo pokretnih korisnika,
 • Brine o ishrani korisnika.
 • Neposredno realizuje zadatke dogovorene sa glavnom sestrom u poslovima oko prijema i otpusta korisnika iz Ustanove, a u skladu sa utvrđenim procedurama, kao i svim drugim poslovima vezanim za pitanja brige o korisniku,
 • Priprema korisnika prilikom smještaja u bolnicu, kao i prilikomodlaska u zdravstvenu ustanovu na specijalistički pregled,  pretragu, intervenciju,
 • Predlaže i učestvuje u  provođenju mjera za poboljšanje uslova brige o korisnicima,  a na osnovu zapažanja o istim iz neposrednog rada i kontakta  sa korisnicima usluga,
 • Izvještava glavnu sestru o stanju korisnika i postignutim rezultatima u radu s korisnicima,
 • Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Osnovna plata utvrđena je tako da se najniža neto satnica pomnoži sa koeficijentom 1,8.

3 KUHAR/KUHARICA:

 • Obavlja poslove vezane za pripemu hrane prema utvrđenom jelovniku i u okviru  utvrđenih standarda i normative,
 • U pripremi obroka striktno se pridržava utvrđenog jelovnika, poštujući utvrđene  standarde i normative,
 • Odgovara za kvalitet, kvantitet i ispravnost hrane, namirnica i  obroka koje sprema,
 • Na osnovu pismenog izvještaja o brojnom stanju korisnika, u saradnji sa glavnom kuharicom, utvrđuje svakodnevno broj obroka (redovne i dijetalne) koje dnevno u smjeni priprema za korisnike,
 • Obavlja poslove podjele hrane korisnicima u trpezariji, paviljonima i sobama,
 • Obavlja poslove pranja, dezinfekcije i  spremanja posuđa nakon podjele obroka,
 • Stara se o ukupnoj higijeni i čistoći kuhinjskog prostora, inventara i ostalih pomoćnih sredstava za rad kuhinje,
 • Odgovni su za dosljedno provođenje mjera sanitarno–higijenske i protiv-epidemijske  zaštite koje se odnose na rad u kuhinji (sanitarni pregledi, higijenu, korištenje odgovarajuće  zaštitne opreme, propisano čuvanje i skladištenje hrane),
 •  Propisano radi i druge poslove po nalogu  rukovodioca.

Osnovna plata utvrđena je tako da se najniža neto satnica pomnoži sa koeficijentom 1,5.

Kompletan tekst konkursa preuzmite u prilogu.